ARTUN Belgelendirme, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini tüm adaylara fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde sunduğunu teminat altına alan politikalar benimsemekte ve kamuoyuna ilan etmektedir.

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikalar;

 • Ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak.
 • Ölçme ve değerlendirme kayıtlarının ve kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak.
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürleri geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuat ve prosedürlere göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmek.

Fırsat eşitliği politikaları;

 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirleri almak.
 • Herkes için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve ölçme ve değerlendirilme imkânına erişimi sağlamak.
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak.
 • Ölçme ve değerlendirmelerin geçerli ve güvenilir olması ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak.

Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik politikalar;

 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde, uymakla yükümlü olunan yasal mevzuatlardan ödün vermeden, pozitif bakış açısıyla, yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmetin sunulmasını sağlamak.
 • Tüm kalite çalışmalarında tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik prosedürüne titizlikle uyulmasını sağlamak.
 • Kuruluşumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda tarafsızlık, gizlilik, güvenlik ve bağımsızlık politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalarak taleplerin zamanında karşılanmasını sağlamak.
 • Yetki kapsamındaki yeterlilik, ulusal yeterlilik ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak.
 • Sürekli gelişimi sağlamak ve İyileştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Personel ve hizmet sunulan kişilerin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasını hedeflemek ve çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesini sağlamak.
 • Tüm personelin ve sunulan kaliteli hizmetin sürekli gelişimini sağlamak için, kalite standartları, kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, tarafsızlık, gizlilik, güvenliğin sağlanması ve personelin yaptığı iş ile ilgili eğitimler düzenlenmesini sağlamak. Personelin eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlenmesini sağlamak.
 • Ekip çalışmalarına önem vererek, “ben değil, biz” anlayışının benimsenmesini sağlamak. Kalitenin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için tüm personelin sorumluluğunu ve bu sorumluluğu hissetmesini sağlamak.

İç doğrulama politikaları;

 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olması ve tüm değerlendiriciler ile tüm yeterlilik ve ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak.
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olacak şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • İç doğrulama sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve önleyici çalışmaları yapmak.

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik politikalar;

 • Ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak.
 • Sunulan hizmetlere ilişkin her türlü şikâyeti dikkate almak ve başvuruda bulunanı bilgilendirmek.
 • İtiraz ve şikâyetlerin en alt seviyede kalmasını sağlamak.
 • Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak; uzlaşma sağlanamaması durumunda komisyon marifetiyle durumun incelenerek çözümlenmeye çalışılmasını sağlamak.
 • Tüm itiraz veya şikâyetlerin çözümünde, itiraz veya şikâyete konu olmayan kişilerin görevlendirilmesini sağlamak.
 • Aşamalı bir temyiz prosedürü işletilmesini sağlamak.
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Yetkili Kurumlar tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi politikaları;

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak.
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olması, gerektiği şekilde kullanılması, izlenmesi ve sürdürülmesi amacıyla yıllık tetkikler gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak ve gereken tedbirleri almak.
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmaları ve gereken eylemleri yerine getirmeleri veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmeleri amacıyla bilgi, talimat ve eğitimleri sağlamak ve gözetimde bulunmak.
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve ilgili kurumların ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesisleri sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin konularda personele ve adaylara da danışmak.
 • Tüm çalışmalarda önce iş sağlığı ve güvenliği prensibiyle çalışılmasını ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak.

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikaları;

 • Tüm personelin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve yüksek standartta çalışmaları için, görev tanımları ile tutarlı olacak şekilde, bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmalarını sağlamak.
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını bu politikalar doğrultusunda değerlendirilmesi ve karşılanmasını sağlamak.
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce yapacağı iş ile ilgili konularda ve işine uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesini sağlamak.
 • Tüm personelin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimini sağlamak.

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politikalar;

 • Belgeleri kötüye kullanma riskini tanımlayarak gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasının hızlı ve tarafsız olarak incelenmesini ve yanıt verilmesini sağlamak.
 • Açıklığın ve adilliğin sağlanması için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak.

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politikalar;

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerde uygunsuzluğun giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Uygun olmayan faaliyetlerle ilgili her türlü uyarı ve önerinin dikkate alınmasını sağlamak.

Tarafsızlık ve bağımsızlık politikaları;

 • Tarafsızlığın, gizliliğin ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almak, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, MYK mevzuat ve rehberleri ile tüm yasa ve mevzuatlarda belirtilen hususlara titizlikle uymak, bu doğrultuda prosedürler oluşturmak ve uygulamak; üst yönetim olarak kamuya açık bir şekilde taahhüt ve beyanda bulunmak.
 • ARTUN Belgelendirme Kuruluşu sunduğu Personel Belgelendirme hizmetlerinde tamamen bağımsızdır.
 • Belgelendirme; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmaz. ARTUN Belgelendirme, başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip etmez.
 • Tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanmasına yönelik olası riskleri sürekli analiz etmek ve gereken tedbirleri almak.
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermemek.
 • Herkes için tarafsız, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrım yapmadan, adil, şeffaf hizmet ve ölçme ve değerlendirilme imkânına erişimi sağlamak.
 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak. Tarafsızlığın, gizliliğin ve güvenliğin sağlanması için personel, aday, sınav yerleri, hizmet sağlayanlar veya gerektiğinde üçüncü şahıslarla sözleşme imzalayarak, ilgili kişilerden taahhüt alınmasını sağlamak.
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumuna mahal vermemek.
 • Personel tarafından tarafsızlık, gizlilik, güvenlik ve bağımsızlığın sağlanmasının öneminin anlaşılmasını sağlamak. Personelin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almak.
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da çıkar ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmalarına engel olmak için tedbirler almak.
 • ARTUN Belgelendirmede sınava girecek adayın eğitiminde görev almış personele ilgili eğitimden sonra iki yıl süre geçmeden Karar Verici ve Sınav Değerlendirici görevi verilmemesini sağlamak.
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak, şirketin sahibi, kar ortağı, hissedarı konumunda olan kişiler ile satış ve pazarlama yapan personele Sınav Değerlendiricisi ve Karar Verici görevinin verilmemesini sağlamak.
 • ARTUN Belgelendirmede personel, başvuru sahibi, adaylar, belge sahipleri ve sınav dokümanları ile ilgili hiçbir bilgi, ilgili kişinin kendi talebi olmaksızın, TÜRKAK, MYK ve yasal zorunluluk gerektiren kurum ve kuruluşlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya üçüncü şahıslara verilmemesini sağlamak. Yasal zorunluluk durumunda ilgili kişiye durum hakkında bilgi verilmesini sağlamak.
 • Çalışanların disiplin, tutum ve davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbirler almak.
 • Tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygulamaları sürekli olarak denetlemek. Ayrıca kuruluş dışından kişilerden oluşan ve tüm tarafların temsil edilmeye çalışıldığı bir komite tarafından incelenmesini sağlamak.
 • ARTUN Belgelendirmedeki uygulamalardan ya da personel kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamında tazmin edilmesini sağlamak.
 • Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dâhil olmak üzere kararları verme yetkisi ve tarafsızlıkla ilgili tüm sorumluluk ARTUN Belgelendirme Kuruluşu’na aittir. Yapılan belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlıkla ilgili sorumluluğun ARTUN Belgelendirmeye ait olacağı ile ilgili kamuoyuna açık beyan ve taahhütte bulunmak.