ARTUN Belgelendirme, sunulan hizmetlerde tamamen bağımsızdır.

  • Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dâhil olmak üzere kararları verme yetkisi ve tarafsızlıkla ilgili sorumluluk ARTUN Belgelendirme Kuruluşu’na aittir.
  • ARTUN Belgelendirmede yürütülen faaliyetlerde yasal mevzuatlara, TS EN ISO/IEC17024 standardına, TÜRKAK ve MYK’ nın ilgili mevzuatlarına ve hazırlamış olduğu rehber ve talimatlarına, ARTUN Belgelendirme Politikaları, Tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik prosedürü ve diğer tüm prosedürlerine bağlı kalınır.
  • ARTUN Belgelendirmede, belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olarak; her türlü çıkar çatışması başarıyla yönetilir ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektiflik güvence altına alınır.
  • ARTUN Belgelendirmede yürütülen çalışmalarda hiç kimseye yaş, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapılmaz, herhangi bir kişi veya gruba diğerlerinden ayrıcalıklı avantaj veya dezavantaj sağlanmaz. Hiç kimsenin sunulan hizmetler ile ölçme ve değerlendirilme imkânlarına erişimi engellenmez. Personelimiz, başvuru sahipleri, adaylarımız, belgelendirdiğimiz ve hizmet sunduğumuz tüm kişilere karşı, eşit, adil, tarafsız bir şekilde davranılır.
  • ARTUN Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur.
  • ARTUN Belgelendirmede tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer etki ve baskılara izin verilmez. Personelin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir baskı ve davranışta bulunulmaz. Personelin iç ve dış etkilere maruz kalmaması için gerekli önlemler alınır.
  • Finansal çıkarlar, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilemesine müsaade edilmez.
  • ARTUN Belgelendirmedeki uygulamalardan ya da personel kusurundan kaynaklanan müşteri zararları mesleki sorumluluk sigortası kapsamında tazmin edilir.
  • ARTUN Belgelendirmede, kuruluşun işleyişi, belgelendirme prosesinin işletimi ve yapılacak olan tüm faaliyetlerde, gerekli olan mali, finansal, personel, araç gereç vb. her türlü kaynağın ve desteğin sağlanacağı hususunda Üst Yönetimin taahhüdü bulunmaktadır.