1. TANIMLAMALAR

İş bu “Sözleşme” kapsamında aşağıdaki terimler karşılıklarında belirtilen anlamları taşıyacaktır.

1.1. ARTUN BELGELENDİRME LAB. MÜH. VE DAN. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca “ARTUN BELGELENDİRME” olarak anılacaktır.

1.2. ARTUN BELGELENDİRME’den sınav ve personel belgelendirme hizmeti alan kişiler “Belgelendirilmiş Kişi” olarak anılacaktır.

2. TARAFLAR

Bu sözleşmenin tarafları ARTUN BELGELENDİRME ve ARTUN BELGELENDİRME’den sınav ve belgelendirme hizmeti alacak adaylardır.

İşbu sözleşme, ARTUN BELGELENDİRME sınav ve belgelendirme süreci ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

3. BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kendisine ARTUN BELGELENDİRME tarafından verilen belgenin ARTUN BELGELENDİRME’nin mülkiyetinde olup, aday bu sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmede tarif edilen yükümlülükleri yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini,

3.2. Belgenin, belgelendirmeye esas alınan doküman olan ulusal yeterlilikte, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ARTUN BELGELENDİRME’ nin web sitesinde ilan ettiği şartlara uygun olarak; sadece geçerlilik süresi içinde ve onaylanan kapsam dahilinde kullanmakla,

3.3. Aday, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/ iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ARTUN BELGELENDİRME’nin web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

3.4. Belgelendirmeye esas teşkil eden yeterliliğin/programın revizyonu halinde; revizyonun etkisine göre ARTUN BELGELENDİRME’ nin belgenin kapsamı ile ilgili değişikler yapma hakkının olduğunu ve bu amaçla kendisinden talep edilecek her türlü belge ve işlemi yerine getirmekle,

3.5. ARTUN BELGELENDİRME web sayfasında yayınlanan kişisel bilgilerinin güncelliğini kontrol etmekle,

3.6. Belgeyi başkasına devretmemekle, kullandırmamakla, belge üzerinde tahribat ve değişiklik yapmamakla

3.7. Başvuru ve kimlik bilgilerinin; gözetim, askıya alma, itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları gibi bilgilerin talep edilmesi halinde. Akreditasyon, Yeterlilik ve diğer resmi kurumlar ile paylaşılabileceğini bilmekle ve kabul etmekle,

3.8. ARTUN BELGELENDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını sunmakla, sunmadığı takdirde ARTUN BELGELENDİRME ‘ nin belgeyi askıya alma veya iptal etme hakkının olduğunu bilmekle,

3.9. Belgesi askıya alındığında; bu süre boyunca belgesini kullanma ve kapsamında yer alan herhangi bir faaliyette bulunmamakla,

3.10. Belge yenilemenin; ARTUN BELGELENDİRME tarafından belirlenerek web sitesinde yayınlanan usul yeterlilikler dahilinde yapılacağını bilmekle,

3.11. Belgenin iptal edilmesi durumunda; Belgenin orijinal nüshalarını 15 (onbeş) gün içinde ARTUN BELGELENDİRME ‘ ye iade etmekle,

3.12. Belge yenileme başvurusunu, belge geçerlilik süresi sonlanmadan yerine getiremediğinde geçersiz olacağını bilmekle yükümlüdür.

3.13. Belge üzerinde yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat fark ettiği anda, belgenin kullanımına son vermek ve yenilenmesi için belge ile ARTUN BELGELENDİRME ‘ ye başvurmakla,

3.14. Belge kapsamında ve geçerlilik süresi içerisinde mesleğini icra edemez duruma geldiğinde belgesini ARTUN BELGELENDİRME ‘ ye iade etmekle,

3.15. Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımında ARTUN BELGELENDİRME ‘ nin sorumlu olmayacağını bilmekle,

3.16. Hakkında; işverenlerinin, hizmetlerin sağladıkları kullanıcıların veya üçüncü tarafların ARTUN BELGELENDİRME ‘ ye her zaman şikâyette bulunma haklarının saklı olduğunu bilmekle,

3.17. Logo/marka kullanımını, ARTUN BELGELENDİRME web sayfasında yayınlı olan hükümler çerçevesinde gerçekleştirmekle,

3.18. Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden iki defa daha sınava girme hakkı olduğunu bilmekle,

3.19. Özel durumundan dolayı (sağlık problemi, tercüman ihtiyacı vb.) oluşacak ilave maliyetin ödenmesi ile,
yükümlüdür.

4. ARTUN BELGELENDİRME’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Adayın, teorik ve performans sınav kurallarına uymaması durumunda sınavının iptali ve iş sağlığı ve güvenliği açısından güvensiz (risk oluşturan) davranışta bulunması halinde sınavının sonlandırılması hakkına sahiptir.

4.2. Adayın, katıldığı sınavla ilgili her tür bilgi ve belge içeriğini üçüncü taraflarla paylaşması halinde; aday hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

4.3. Sınavlarda; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımlamış olduğu usul esaslara göre, Adayların sesli ve görüntülü kamera kaydını alma hakkına sahiptir.

4.4. Sınav takviminde yayımlamış olduğu sınavlara ilişkin (sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri vb.) değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.5. Belgelendirme talep eden kişi ve kuruluşlara adil ve tarafsız davranmakla,

4.6. Belgelendirme prosesinin her aşamasında; geçerli, güvenilir ve adil yöntemleri uygulamakla,

4.7. Planlanan ve kesin açılan sınavları, web sitesi üzerinden Sınav Takvimi ile adaylara duyurmakla,

4.8. Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sağlayacak önlemleri almakla,

4.9. Sınav esnasında, sınav yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını kontrol ederek güvence altına almakla,

4.10. Aday başvurusu bulunan sınavlara ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması halinde; adayları, kişisel iletişim kanallarıyla bilgilendirmekle,

4.11. Başvurusu onaylanmış fiziksel engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, uygulanabilir önlemleri almakla,

4.12. Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyurularını tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, ARTUN BELGELENDİRME web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla (yazılım programı) zamanında ilan etmekle,

4.13. Vermiş olduğu belgelerin; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuruları web sitesinden, uyarıları ise belgelendirilmiş kişilerin kişisel iletişim bilgileri yoluyla bildirmekle,

4.14. İlgili tüm itiraz ve şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla ve şikâyet ve itiraz süreçleri ile ilgili olarak, “İtiraz ve Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürü”nü web sitesinden yayımlamakla,

4.15. Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilere ait bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

4.16. Tüm personelinin başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler hakkında belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği ya da ürettiği tüm bilgileri, dışarıdan edinilen bilgiler dahil olmak üzere, Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınmadığı sürece gizli tutmasını sağlamakla; Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılındığı durumlarda ise (yasal bir engel bulunmadığı takdirde) ilgili kişiye ait bilgileri, hangi kurum/kişi ile ve hangi nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirmekle,

4.17. Belgelendirme hizmeti almış, ancak belge almaya hak kazanamamış ve 5544 sayılı kanundan faydalanan adaylara, Mesleki Yeterlilik Kurumu adına tahsil edilmiş olan belge masraf karşılığı tutarını geri ödemekle,

4.18. Logo ve markasının sadece belgelendirme faaliyetleri kapsamında, web sayfasında yayımlı olan prosedürde yer aldığı üzere kullanmakla,

4.19. Bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişiklikleri içeren güncel sözleşmeyi ARTUN BELGELENDİRME web sayfasında yayımlamakla,
yükümlüdür.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belgelendirilmiş aday, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce ARTUN BELGELENDİRME’ nin İtiraz ve Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürüne uygun olarak başvurmayı; bunlardan sonuç alamadığı takdirde yargı yoluna gitmeyi kabul eder.

Taraflar çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak İstanbul Anadolu Yakası mahkemelerini kabul ederler.

İş bu sözleşme 5 Ana Maddeden oluşup 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflar sözleşme maddelerini okuyup imzalayarak belirtilen şartları karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.