1. AMAÇ ve KAPSAM

ARTUN Belgelendirme tarafından belgelenmiş personel veya çalıştıkları kuruluşun ARTUN Belgelendirme logo ve markasını reklam, tanıtım veya benzeri yayınlarda kullanırken uyulması gereken kural ve esaslarını amaçlar.

Bu prosedür, ARTUN Belgelendirme tarafından belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun logo/ marka kullanımı esnasında uymaları gereken kural ve esasları kapsar.

 

2. SORUMLULUK ve YETKİ

2.1. Belgelendirme Koordinatörü

 

3. UYGULAMA

Her türlü belge, logo ve marka yanlış kullanımı için Düzeltici Faaliyet Prosedürü’ne göre işlem yapılır.

3.1. Belge Kullanımı

 • Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 • Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişi; belgelendirilmiş olma statüsüne dair yaptığı tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır.
 • Belgeler, bildirildikleri belgelendirme programlarının şartları ile belirgin olarak ilişkili konularla sınırlanmıştır ve bu kapsam dışında geçerli değildir.
 • Belge, belge sahibi veya kuruluş tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam edilmesi halinde ilgili belge, “Belgeyi Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü”ne göre geri çekilir. Kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
 • Belgenin haksız veya yanlış kullanımı ile ilgili olarak tespit edilen durum, kararlaştırılan düzeltici faaliyetler ve düzeltici faaliyetlerin uygulama sonuçlarına göre; “Belgeyi Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü”ne göre işlem yapılır ya da hukuki işlemler başlatılır.
 • Sertifikanın geri çekilmesi durumunda belge ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunulmaz ve orijinal nüshaları ARTUN Belgelendirme’ye teslim edilir.
 • Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 • Belge kapsamı ve kullanımı ile ilgili şartlar “Aday Başvuru Formu” ile adaylara iletilmiştir ve kullanım ile ilgili taahhütleri alınmıştır.

3.2. Belgeyi Geçersiz Kılan Durumlar

Sertifikaları geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir;

 • İmla / basım hataları içeren sertifika,
 • Kağıdı problemli sertifika,
 • Onayı olmayan sertifika.
 • Hologramı olmayan sertifika

Bu durumlardan biri yada birkaçı oluşması halinde ARTUN Belgelendirme’ye bilgi verilerek sertifikanın yenilenmesi talep edilir.

3.3. Marka ve Logo Kullanımı

3.3.1. ARTUN Belgelendirme Marka ve Logosu talep edildiğinde Belgelendirme Koordinatörü tarafından yazılı olarak iletilir. Kullanım kuralları aşağıdaki gibidir.

 • Belge üzerindeki Marka ve Logo sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Marka ve Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Marka ve Logoların ürüne veya hizmete ait olmadığı ürünün ve hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belge numarası ile birlikte belirtilir.
 • Marka ve Logo boyutları, oranlar sabit kalmak ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültüp, büyütülebilir.
 • Belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun Marka ve Logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Marka ve Logo tek başına görünmelidir, Logo/markaların her iki yanında, diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum Marka ve Logo yüksekliği kadar boşluk olmalıdır.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Marka ve Logo kullanımını durdurmalıdır.
 • ARTUN Belgelendirme Marka ve Logosuna ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler ARTUN Belgelendirme web sitesinden temin edilmelidir.
 • Marka, Logo ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda ARTUN Belgelendirme bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.
 • ARTUN Belgelendirme tarafından belgelendirilen kişi ve/ veya kuruluşlar, kullanım izni aldıkları ARTUN Belgelendirme marka ve logosunu, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engellemelidir.
 • ARTUN Belgelendirme ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, ARTUN Belgelendirme’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda Logo/ marka kullanılamaz.
 • Logo/ marka, başka herhangi bir logo/ markanın bir parçası yada bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • ARTUN Belgelendirme Logosunun formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logonun gerçek hali aşağıda göründüğü şekildedir.
artun logo
 • ARTUN Belgelendirme logosu önceden onay alınmadan belirtilen ebat haricinde kullanılmamalıdır.
 • ARTUN BelgelendirmeLogosunun yazıların okunmasına engel olacak şekilde küçültülmemelidir.
 • ARTUN Belgelendirme Logosunun üzerindeki ve renkleri değiştirilmemelidir.
 • ARTUN Belgelendirme Logosunun hiçbir yeri değiştirilmemeli, kesilmemelidir.
 • ARTUN Belgelendirme logosu kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda aşağıdaki gibi beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
artun-logo
 • ARTUN Belgelendirme logosu herhangi bir materyale basımı yapılacak ise sadece ARTUN Belgelendirme’den elektronik ortamda temin edilebilecek uygun ebatlı logo kullanılmalıdır.
 • ARTUN Belgelendirme logosu hologramlı kullanılabilir.
 • ARTUN Belgelendirme logosu kabartma şeklinde kullanılabilir.
 • ARTUN Belgelendirme logosunu kullandırma hakkı sadece ARTUN Belgelendirme’ye aittir.

3.4. ARTUN Belgelendirme Marka ve Logosunu kullanan belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluş yukarıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

3.5. ARTUN Belgelendirme logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. ARTUN Belgelendirme logosu TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır.

3.6. ARTUN Belgelendirme “R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinde ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar mevzuatında belirtilmiş diğer tüm şartlara uyacaktır.

3.7. Belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar, ARTUN Belgelendirme logo/markasının kullanımında ARTUN Belgelendirmenin ilgili prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

3.8. Bu prosedür web sitesinde kamuya açık hale getirilir.