mesleki yeterlilik belgesi
mesleki yeterlilik belgesi nedir,mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar,mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu,mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır,mesleki yeterlilik belgesi sorgulama,mesleki yeterlilik belgesi sınav sonuçları
Türkak Personel Belgelendirme MYK Personel Belgelendirme
 
mesleki yeterlilik belgesi
mesleki yeterlilik belgesi nedir,mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar,mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu,mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır,mesleki yeterlilik belgesi sorgulama,mesleki yeterlilik belgesi sınav sonuçları
Türkak Personel Belgelendirme MYK Personel Belgelendirme
Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

PROGRAMIN ADI

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu program, Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

İŞ VE GÖREV TANIMI

Doğal gaz tesisatı projelendirmelerini, hesaplamalarını ve uygulamalarını, güncel teknik kurallara ve mevzuatlara göre takibini yapıp gerçekleştiren, tesisat yapılacak mahalde keşif işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

ŞART KOŞULAN YETERLİLİK

Teorik Sınav

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Birimler Sınav
Türü
(Teorik)
Başarı
Notu
Soru
Sayısı
Sınav
Süresi
(dk.)
4 Seçenekli
Çoktan
seçmeli
T1 60 20 30
Proje T1 60 1 90


Sınav Konu Başlıkları

 • Temel doğal gaz bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat sistem bilgisi
 • Yakıcı cihazlar ve yerleşim kuralları
 • Doğal gaz iç tesisat uygulama kuralları
 • Kaynak bilgisi
 • Sayaç bilgisi seçimi ve yerleşimi

Ölçme ve Değerlendirme

 TS 7363 Doğal gaz – Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları standardı baz alınarak teorik sınav değerlendirilmesi yapılır.

BECERİLER

 • TS 7363 doğal gaz – bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları bilgisi
 • Temel doğal gaz bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat projelendirme esasları bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat uygulama esasları iş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 • Meslek matematiği bilgisi
 • Mesleki çizim ve teknik resim okuma bilgisi
 • Mesleki terim bilgisi
 • Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi
 • Ölçü alma bilgi ve becerisi
 • Teknik resim bilgi ve becerisi

ÖN ŞARTLARI

 • Adayın Makine Mühendisi olması

DAVRANIŞ KURALLARI

 • Çalışma donanımları ve makinelerinin durumunu dikkatle denetlemek
 • Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak
 • İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda duyarlı olmak
 • Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
 • Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak
 • Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilmek
 • Programlı ve düzenli çalışmak
 • Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak
 • Sorumluluklarını yerine getirmek
 • Süreç kalitesine özen göstermek
 • Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak
 • Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek
 • Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

BELGELENDİRME PROSESLERİ

İlk Belgelendirme Kriterleri

Adaylar direkt veya web sitesi üzerinden başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurarak ıslak imzalı olarak ARTUN BELGELENDİRME’ye ulaştırır. Yeterlilik kapsamına göre belgenin verilebilmesi için;

 1. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedürün de yazan şartları yerine getirmesi ve kabulü
 2. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının belgelendirme programına göre yeterli olması gerekir.

Aday bu adımlardan sonra ilk belgeyi almaya hak kazanır.

Başarısız olunduğu takdirde adaya ilave 1 sınav hakkı daha verilir.

Belgenin geçerlilik süresi adayın teorik sınavından başarılı olduğu tarihte başlar ve 4 yıl süresince geçerlidir.

Belge geçerliliğinin devam etmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır;

 • Aday, 4 yıl belge geçerlilik süresi içinde gözetim periyodunu gerçekleştirmelidir.
 • Adayın çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,
 • Adayın bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır.
 • Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Yeniden Belgelendirme Kriterleri

 Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibi ilk belgelendirmede olduğu gibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

Gözetim Yöntemleri ve Kriterleri

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgelerinin geçerliliğinin devam edebilmesi için kişinin Belge geçerlilik süresince her yıl 1 defa kapsamla ilgili çalıştığının kanıtını ARTUN BELGELENDİRME ‘ ye sunması gerekmektedir. Gaz Dağıtım Şirketinde ve/veya Serbest Tüketicide onaylatılmış; herhangi bir ilave /kolon tesisatına ait en az 1 adet Islak imzalı proje kapağını ARTUN BELGELENDİRME ‘ye sunmalıdır.

 Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

 • Belgelendirilmiş kişinin  “Belge Kullanım Sözleşmesi”ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 15 gün süre verilir.
 • Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belge öncelikle 15 gün askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
 • Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı sebebi ortadan kalktığında belgenin geçerliliği, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Askıya alındıktan sonraki 15 gün içerisinde herhangi bir bildirim olmazsa belge iptal edilir.

Belgenin İptal Edilmesi

Belge aşağıda tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • “Belge Kullanım Sözleşmesi”ne  göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • TURKAK tarafından ARTUN BELGELENDİRME’nin yetkilerinin iptali durumunda; verilen belgelerin iptali; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Belgelendirmenin Kapsamı veya Seviyesinin Değiştirilmesi için Kriterler

 • Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için teorik ve performans sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme süreci kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır.

SINAV ÜCRETİ

550 TL

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemler www.artunbelgelendirme.com.tr adresinde bulunan PRS.12- İtiraz ve Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürüne göre yürütülür.  İtiraz ve şikâyetler, Web sayfası üzerindeki formu doldurarak, posta, e-mail, telefon ve SMS vb. her çeşit yöntem ile sözlü ve yazılı olarak yapılabilir.

DEĞERLENDİRİCİ YETKİNLİKLERİ

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Endüstriyel ve Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesine Sahip Olması