topograf belgelendirme

PROGRAMIN ADI

12UY0041-4 /Rev.00 Topograf Seviye 4 Personel Belgelendirme Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu program, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

REFERANS STANDARTLAR

09UMS0008-4 Seviye 4 Topoğraf Ulusal Meslek Standardı

12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliği

BELGELENDİRME KAPSAMI

A Grubu Zorunlu Birimler

 • 12UY0041-4/A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 12UY0041-4/A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri
 • 12UY0041-4/A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi
 • 12UY0041-4/A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

 

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri);
 • Daha önce aldığı sertifikaların fotokopisi (varsa)
 • Aday Başvuru Formu
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

SINAV TÜRÜ

12UY0041-4/A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0041-4/A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri

12UY0041-4/A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi

12UY0041-4/A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon

 • Teorik Sınav ( T1; A1+A2+A3+A4)
 • Performansa Dayalı Sınav ( P1; A4)

SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Teorik Sınav A1: Sınav soruları, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği’’ bölümünde teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm bilgi ifadelerini (BG) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Teorik Sınav A2: Sınav soruları, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri’’ bölümünde teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm bilgi ifadelerini (BG) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Teorik Sınav A3: Sınav soruları, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi’’ bölümünde teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm bilgi ifadelerini (BG) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Teorik Sınav A4: Sınav soruları, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon’’ bölümünde teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm bilgi ifadelerini (BG) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Performansa Dayalı Sınav A4: Sınav soruları, 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon’’ bölümünde performans sınavı kapsamında ölçülmesi öngörülen ve başarım ölçütlerindeki belirtilen tüm beceri yetkinlik ifadelerini (BY) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

SINAV SORU SAYISI

A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında her biri eşit puanda, 4 seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde en az 10 soru sorulur.

A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında her biri eşit puanda, 4 seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde en az 5 soru sorulur.

A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında her biri eşit puanda, 4 seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde en az 5 soru sorulur.

A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında her biri eşit puanda, 4 seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde en az 20 soru sorulur.

Performansa dayalı sınav; Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Uygulama sınavı 12UY0041-4 Topograf Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde bulunan ‘’A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon’’ bölümünde (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı, her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülür. 1 performans sorusu sorulur.

SINAV SÜRELERİ

A1, A2, A3, A4 Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmüştür.

A4 Performansa Dayalı Sınav: Sınav süresi 90 dakika olarak öngörülmüştür.

BAŞARI NOTU

A1 Teorik Sınav: Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

A2 Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A3 Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A4 Teorik Sınav: Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

A4 Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Topoğraf yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM PERİYODU

Belgenin geçerlilik süresi içinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarı raporunun istenir.

SINAV ÜCRETİ VE SINAV HAKKI

Sınav ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi  www.artunbelgelendirme.com.tr  web sayfasında verilmektedir.

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde 2 kez tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tüm sınavlara tekrar girmesi gerekmektedir.

BELGE YENİLEMEDE KULLANILACAK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve sürenin bitiminden önce belgeli kişi en az 8 saatlik mesleki gelişime yönelik bir seminere katıldığını belgelemek kaydıyla, yeterlilik birimlerinin teorik bölümünü içeren sınava tabi tutulur.

Adayın başarılı olması durumunda belgenin geçerlilik süresi 5 yıl uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / GERİ ÇEKİLMESİ

ARTUN Belgelendirme aşağıdaki durumlarda verilen belgeleri askıya alır.

 • Aday Başvuru formunda belirtilen şartlara uyulmaması,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya ARTUN Belgelendirme belgesi ve logosunun yanlış kullanılması.

Karar Verici tarafından değerlendirilir ve belgenin askıya alınmasına karar verilir. Bu durum belgeli kişiye veya bulunduğu kuruluşa ve web sitesinden kamuya yazılı bir şekilde bildirilir.

Askıya alma durumlarında 3 ay içinde uygunsuzluklar giderilmezse Karar Verici kararı ile belge geri çekilerek kişiye duyurulur. Ayrıca kamuya duyurulur. Askıya alma süresince, kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede ARTUN Belgelendirme‘nin her türlü hakkı mahfuzdur.

ARTUN Belgelendirme belgenin askıya alınmasına dair bilgileri web sitesi, ARTUN Belgelendirme Yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir.

Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği taktirde belge askıdan kaldırılır. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, personelin belgesi Karar Verici’nin kararıyla feshedilir. Geri çekilen belgeler, web sitesinde kamuya açık hale getirilir.

 • İlgili belgenin, adına düzenlenen kişi dışındaki kişilerce kullanılması,
 • Askı Süresi sonunda hala, Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığının tespit edilmesi,
 • Başkasının yerine sınava girme durumunun tespit edilmesi,
 • Kişinin belgelendirme programında belirtilmiş süre kadar belgelendirilen konuda işine ara vermesi.
 • Kişinin belge kullanmaya devam etmek istememesi ve bununun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi,
 • Belgelendirme programının değişmesi ve kişinin gözetimde yeni programda belirtilen yeni şartları yerine getiremeyecek olması,
 • Belgesi askıya alınarak düzeltici faaliyetlerde bulunması istenen kişinin düzeltici faaliyetlerini askıya alınma süresinin dolmasına kadar yerine getirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • Belge verilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,
 • Belgeli kişi yapılan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili programa göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit edilirse,
 • Aday Başvuru Formu’nda belirtilen taahhütlere adayın uymaması durumunda
 • Tarafsızlık ve gizlilik konularında çıkar ilişkisinin tespiti durumunda.

Belgesi askıya alınan veya geri çekilen kişiye Belgelendirme Koordinatörü tarafından durum yazılı olarak bildirilir ve en geç 15 gün içerisinde orijinal belgeleri iade etmesi istenir. Fesih tarihinden itibaren belge kullanmaya devam eden kişi hakkında hukuki işlemler başlatılır. Belgesini kayıp ettiğini beyan eden belgelendirilmiş personellerden gazetede yayınlanmış bir kayıp ilanı talep edilir. Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesine ilave olarak yapılan ihlal, kamuya açık hale getirilir ve yasal yollara başvurulur.

Belge sahibi kişi ile; belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeyi kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için uygulanabilir düzenlemeler “Aday Başvuru Formu” ve “Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü”ne uygun olarak yürütülür.

BELGELENDİRME KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ / DARALTILMASI

Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belge kapsamlarının daraltılması veya genişletilmesi talepleri aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Karar Verici tarafından karara bağlanır.

 •  İlgili belgelendirme standardındaki değişiklikler,
 • Yeni belgelendirme standardının geliştirilmesi,
 • Yasal mevzuat istekleri vb.
 •  Belge sahibinin talebi,
 • Belge gözetimi esnasında uygunsuzluğun bulunması,

Değerlendirme kriterlerinde değişiklik olduğu zaman bu ek kriterler belgelendirme programı kapsamında yapılacak değişiklikler ile beraber kamuya açık hale getirilir. Belgelendirme Programında ilave (ek) değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), belgelendirilmiş kişinin gözetimi yeni revizyon dikkate alınarak yapılır.

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikde belirtilen sınavlara (mülakat, teorik, performans) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru gibi değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belge kapsamı daraltması kararı alınan belgeler yeniden düzenlenir ve karar isteği yapılırken, verilecek belgenin kapsamı ile Karar Verici’ye sunulur.

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. Yapılan faaliyetlere ilişkin itiraz ve şikayetler 15 gün içinde  www.artunbelgelendirme.com.tr de bulunan İtiraz, Şikayet ve Öneri Formu vasıtasıyla ilgili kuruluşa iletilir.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

 • Adaylar okuma-yazma bilmemesi durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adayların herhangi bir engel durumu olması durumunda başvuru formunda bunu belirtmek zorundadır. Belirtilmesi durumunda teorik sınavın uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.
 • Sınavda yalnızca doğru sayısı dikkate alınır. Boş ya da yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve her soru eşit ağırlıktadır.
 • Adaylar sınav alanına gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.